Privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Adcam Administraties persoonsgegevens.
Adcam Administraties vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Adcam Administraties zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Deze privacy verklaring heeft Adcam Administraties opgesteld om u te informeren over hoe Adcam Administraties met persoonsgegevens omgaat.
Adcam Administraties conformeert zich aan de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Adcam Administraties verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Adcam Administraties gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover Adcam Administraties als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt. Adcam Administraties verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

– klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etcetera;
– bezoekers van de website: IP-adres, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etcetera;
– werknemers: NAW-gegevens, geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, etcetera;

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van Adcam Administraties (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is Adcam Administraties wettelijk verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Adcam Administraties uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.
Voor het verzorgen van een salarisadministratie, het verzorgen van loonaangifte en de aan- en afmeldingen bij pensioenverzekeraars, verzuimverzekeraars en arbodiensten kunnen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens omtrent de gezondheid worden verwerkt.

Adcam Administraties onderschrijft het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, met name op internet. Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd.
Het is ons beleid om nooit willens en wetens gegevens te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Met welk doel?
Adcam Administraties verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– een goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.
– het verrichten van administratieve handelingen.
– het onderhouden van contact.
– verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.
– facturering.
– het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
– nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten.
– marketing.
– nakoming van wettelijke verplichtingen.
– het voeren van geschillen.

Adcam Administraties verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles. Daarnaast is Adcam Administraties in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft.
Adcam Administraties verwerkt gegevens van haar personeel primair op basis van de met de personeelsleden gesloten (arbeids)overeenkomsten.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Adcam Administraties persoonsgegevens uitwisselen. Adcam Administraties kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Adcam Administraties aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

Overdracht van persoonsgegevens door Adcam Administraties gebeurt in overeenstemming met de (privacy)wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang bewaart Adcam Administraties uw persoonsgegevens?
Adcam Administraties zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacy verklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Adcam Administraties zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging en integriteit van persoonsgegevens
Adcam Administraties heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden.
Alle medewerkers van Adcam Administraties hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werkzaamheden nodig hebben.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Inbreuk op de beveiliging
Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten.
Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Cookies of vergelijkbare technieken
Op deze website plaatsen we cookies zodat de website goed werkt voor u. Daarnaast maken deze cookies de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.

Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

Informatie
Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage
U kunt vragen om inzage als u denkt dat Adcam Administraties persoonsgegevens van u verwerkt. Adcam Administraties geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Rectificatie of gegevenswissing
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Adcam Administraties van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Adcam Administraties vragen uw gegevens te wissen. Adcam Administraties zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen.

Beperking en bezwaar
U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Adcam Administraties te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Adcam Administraties uw verzoek honoreren.
Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen.

Vragen – klachten
Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adcam Administraties, laat dit dan vooral aan ons weten. Adcam Administraties zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht.
Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Adcam Administraties kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Adcam Administraties raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juli 2018.